Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kroggårdsskolens antimobbestrategi

Antimobbestrategi - Trivselsplan
Alle regler for samvær er formuleret dels ud fra sund fornuft og ud fra Kroggårdsskolens grundlæggende værdier, men også således, at disse sanktioneres jf. Folkeskolelovens § 52, med tilhørende: ” Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” BEK nr 320 af 26/03/2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131217
På Kroggårdsskolen er det således målet, at den enkelte elev oplever sig som en del af et anerkendende og forpligtende fællesskab, hvor der er mulighed for at styrke og udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer, og hvor engagement, åbenhed, tillid og gensidig respekt kendetegner hverdagen.


Kroggårdsskolens trivselspolitik.
Kroggårdsskolens trivselspolitik er en politik, som vil være under stadig udvikling, og som vil være til stadig debat i skolebestyrelse, elevråd, blandt det pædagogiske personale og på forældremøder.
På Kroggårdskolen ved vi, at trivsel og skoleglæde er en helt nødvendig basis for at skabe mulighed for læring for det enkelte barn. For at sikre den bedst mulige trivsel, er det nødvendigt, at det enkelte barn erhverver sig de nødvendige sociale kompetencer i en god dialog med både skole og hjem.
Her er nul-tolerance over for mobning
En specifik del af mistrivsel benævnes mobning. Mobning er et problem, som berører os alle, og som kun kan løses i fællesskab. Fællesskabet udgøres af skole og hjem, hvorfor ansvaret for aktiv bekæmpelse af mobning påhviler alle.
Nedenstående er en handleplan for arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning. Handleplanen indeholder retningslinier for såvel hjemmets som skolens arbejde i forbindelse med mobning.


Handleplanen indeholder følgende punkter:

  • Definition af mobning. Der er forskel på drilleri og mobning
  • Hvad gør skolen for at forebygge mobning
  • Hvad gør skolen ved mistanke om mistrivsel
  • Hvad kan hjemmet gøre for at forebygge og afhjælpe mobning

Definition af mobning
En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange, og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Negative handlinger kan være såvel synlig forfølgelse som tavs udelukkelse. Ved negative handlinger kan der være tale om:

  • Eksklusion af fællesskabet eller gruppen.
  • Digital mobning via sms, e-mail, sociale-digitale netværk så som ”Facebook” ”Twitter” mv.
  • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark, etc.
  • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting.
  • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved – for at irritere eller såre – ikke at efterkomme en persons ønske.
Dokumenter